93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

Les funcions de l’administrador d’arrendaments es concentren en totes aquelles tasques en què es representa a la propietat de l’immoble enfront de l’arrendatari, actuant de filtre durant la relació d’arrendament.
L’objectiu és d’aconseguir relacions justes i estables entre les parts aportant valor per la rendibilitat de l’actiu d’inversió.

Ramon Arasanz

SERVEIS PROFESIONALS BASICS DE L’ADMINISTRACIÓ (integrants de la quota d’honoraris):

Aquestes funcions es concreten en 5 àrees,

 • Consulta i assessorament respecte a la Llei d’Arrendaments Urbans i lleis complementaries
 • Informació i consell sobre el funcionament pràctic de l’arrendament d’immobles com actius d’inversió
 • Tractament d’incidències amb l’arrendatari.
 • Informació de la Llei de Propietat Horitzontal en tots els seus apartats i la jurisprudència que existeix al respecte.
 • Sobre pòlisses s d’assegurances per garantir la renta y del continent
 • Informació i posada al dia de noves normes que afecten a las comunitats, als edificis i als seus propietaris on es troben els seus actius en aspectes econòmics, fiscals, jurídiques, laborals, de supressió de barreres arquitectòniques, de reglamentació tècnica de manteniment i reparació dels edificis.
 • Cobrament mensual dels rebuts d’arrendament.
 • Cobrament en el rebut d’altres conceptes pactats entre les parts, IBI, CCPP, subministraments, etc.
 • Pagaments mensuals a mes vençuts de les liquidacions resultants.
 • Pagaments de despeses, IBI, comunitats, subministraments, reparacions, etc.
 • Control de rebuts d’arrendament no pagats
 • Manteniment, actualització i custodia de bases de dades.
 • Guarda i protecció de documents sobre el immoble i el arrendament; divisió horitzontal i estatuts comunitaris, nota informativa registral del immoble, cèl·lules de habitabilitat, pòlisses d’assegurances, contractes de subministres, i documentació tècniques com ITEs, Certificat d’aptitud, certificats de eficiència energètica entre d’altres.
 • Control de consum i canvis de nom de titularitat de comptadors de serveis.
 • Seguiment i reclamació de rebuts impagats.
 • Taxació i comercialització dels immobles
 • Reportatge fotogràfic i publicació a internet
 • Estudi de solvència arrendataris.
 • Estudi i redacció dels contractes de arrendament
 • Representació en la firma del contracte d’arrendament
 • Representació en la rescissió del contracte d’arrendament
Altres serveis de valor afegit que dona la administració (fora de tarifa)

Gestió i seguiment d’incidències de immoble amb els industrials per al diagnòstic i  les reparacions.

Informació i consell de la millor manera de preveure el manteniment del immoble.

Assessorament i planificació per gestionar al finançament necessària per obres.

Honoraris administració en arrendaments urbans;
Per les tasques de assessorament, econòmic-comptable i administrativa , del 4% al 6% de la renta*.
Per les tasques de comercialització, una renta mensual (a càrrec del arrendatari com a despeses de contractació)
IVA no inclòs
 
*Aquestes tarifes son merament indicatives i aproximades, sent necessari l’estudi de particular per establir el pressupost personalitzat definitiu per cada cas.

SERVEIS COMPLEMENTARIS tarifats

 • Tramitació i obtenció de Cèl·lules d’habitabilitat
 • Tramitació i obtenció de Certificats energètics
 • Tots dos anteriors plegats
 • Tramitació Informe Registral 45 €
 • Tramitació relació electrònica amb l’Agencia Tributaria 80 €
 • Obtenció de Bolletins de subministre i serveis

Contenciosos, reclamacions i/o defenses judicials.

 • Assistència a jutjats com a testimoni 150 €
 • Assistència a reunió de comunitat de propietaris (fins a 2h) 125 €
 • Gestió actualització (LAU 95) 70 €
 • Gestió augment de lloguers 60 €
 • Recuperació fiança de lloguer 80 €
 • Rescissió contracta de lloguer 145 €
 • Gestió Registre Cambra de la Propietat 90 €
 • Bonificacions renda lloguer 

Redacció i tramitació fiscals amb hisenda de models fiscals;

 • Mod 184 60 €
 • Mod 347 105 €
 • Mod 303 (IVA.) 35 €
 • Mod 390 (Resum IVA) 51 €
 • Estudi, confecció i tramitació d’instància 150 €
 • Estudi i confecció de recursos de IBI 150 €
 • Confecció i tramitació de burofax per reclamació 65 €
 • Redacció de certificats (oficials)
 • Redacció de certificats (no oficials)

Per no clients;

 • Confecció contracte d’arrendament (1/2 mensualitatamb preu mínim 250 €
 • Consulta Propietat Vertical 75 €