93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

AUDITORIES

Les auditories seran un servei pensat i destinat per a la captació de noves comunitats. De totes maneres a les nostres comunitats es farà també d’una manera implícita i continuada durant la seva gestió.
L’oferim com a regal d’entrada de nous clients i com a eina diferencial de la resta.
Que és l’auditoria d’una comunitat de propietaris?
L’auditoria de finques és un servei per tal de fer una anàlisi a fons de la finca i de la comunitat, en el vessant econòmica-administrativa, de contractes de serveis, arquitectònica i d’instal·lacions per tal d’establir l’estat actual en tots els aspectes i exposar-ho amb un informe escrit a la junta de propietaris. Amb aquest informe es podran prendre i planificar correctament les accions que es determinin oportunes.
Aquesta auditoria tindrà tres nivells;

• Nivell econòmic-administratiu.

Serà redactat per l’administrador.
Farà un estudi de la divisió horitzontal de la finca i dels estatuts, revisarà les liquidacions anteriors i les imputacions de les despeses als comuners envers els estatuts i els pactes o costum que tinguin establerts.
Revisarà, tots el contractes de serveis que tingui la comunitat amb els proveïdors per veure l’antiguitat i les condicions respecte a el mercat actualment.
En el cas de la neteja es podrà fer passar un professional per tal de valorar l’estat actual y el grau de desenvolupament de les tasques contractades.
Revisarà el grau de compliment de totes les lleis i normatives que són d’aplicació a les comunitats de propietaris i en el cas particular (LPDP, riscos laborals, relació electrònica amb l’agencia tributaria, ITE, REBT, etc)
Revisarà que no hi hagi implicacions fiscals a les liquidacions anteriors sense declarar ( 347, 190, 184, etc.).
Revisarà, tots els casos de morositat amb més de 4 rebuts pendents fen una proposta d’actuació per cada cas.
Revisarà l’antiguitat de preu i cobertures de la pòlissa d’Assegurances comparant-la amb d’altres del mercat actual.

• Nivell Arquitectònic.

Serà redactat per un arquitecte
Farà una inspecció visual de la finca amb l’objectiu de determinar possibles patologies i l’estat del manteniment actual. Proposarà actuacions en el seu cas i el manteniment recomanable.

• Nivell d’instal·lacions.

Serà redactat per un enginyer.
Farà una inspecció de la finca per revisar les instal·lacions elèctriques comunitàries, d’aigua i gas. Especialment el compliment del Reglament Electrotècnic per la Baixa Tensió. També es revisaran les instal·lacions d’ascensor i telecomunicacions. Proposarà actuacions en el seu cas i el manteniment recomanable.

Quin cost té una auditoria?
El cost d’aquest procés amb l’informe final escrit és de 1.500 € a 2.500 €