93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

Soc president, i ara que?

Els administradors ens trobem molt sovint amb aquesta qüestió, i intentem donar una mica de llum, tranquil·litat i molt de suport durant l’exercici de la presidència.

Hem pensat que fer una petita guia practica sobre aquesta qüestió podrà ajudar a molts veïns, tant presidents, com la resta de veïns, que podran col·laborar i facilitar-l’hi la tasca.

Esperem que us sigui d’utilitat.

La junta de propietaris és l’òrgan suprem de la comunitat i els seus acords, legalment presos amb convocatòria en temps i amb forma, són executius i d’obligat compliment.

Amb aquesta premissa, és lògic pensar que no poden tots els veïns ocupar-se’n conjuntament i necessitem a algú a qui poder delegar l’execució dels acords i la representació de la comunitat.
És per això que es necessita la figura del president.
Però anem pel principi, la presidència i les seves tasques i funcions queden establertes als articles 553-15 i 553-16 de la Llei de Propietat Horitzontal de Catalunya 5/2015 de 20 de Juny.

Això vol dir a la pràctica que tot hom té l’obligació i la responsabilitat de portar el càrrec i qualsevol de les formes per escollir-ho serà correcte, sent la més freqüent la de torns rotatoris del pis més baix al més alt o a l’inrevés.
Aquí és on arriba el primer dubte, uns volen que ho sigui tot hom i uns altres que només els que hi viuen a la finca.
Com a professionals ens troben sempre amb aquest dilema i intentem que la decisió no hi faci anar malament la gestió i que no provoquin rancúnies entre propietaris. El nostre consell dependrà de cada cas i del seu historial, així com dels compromisos que es previnguin en l’exercici que s’inicia.
És a dir, un copropietari que no hi visqui a la finca pot ser un bon president si es passa de tant en tant i es dóna suport a l’administrador tenint un contacte fluid.
Un altre cas és que estiguin previstes actuacions importants o hi surtin problemes d’alguna mena. Aquí és on és vital tindre una persona que hi trepitgi la finca en el dia a dia i sigui molt operativa per prendre les decisions oportunes amb el criteri que la junta li va encomanar.

Elecció del càrrec.
– El càrrec de president ho designa la junta de propietaris, té una durada d’un any fins a la junta ordinària i és obligatori, però la junta pot considerar al·legació en els casos que cregui convenients.
La designació pot ser per presentació de candidats, en cas de no ser així es poden establir torns rotatoris o per sorteig entre els que no ho hagin fet. En cap cas s’han de produir discriminacions per cap raó.
Pot tindre vicepresident per ser substituït en cas de mort, impossibilitat o absència, o bé, les funcions que la presidència i hagi delegat expressament.
I per últim el càrrec no pot ser remunerat, però poden rescabalar-se despeses.

Això vol dir a la pràctica que tot hom té l’obligació i la responsabilitat de portar el càrrec i qualsevol de les formes per escollir-ho serà correcte, sent la més freqüent la de tors rotatoris del pis més baix al més alt o a l’inrevés.
Aquí és on arriba el primer dubte, uns volen que ho sigui tothom i uns altres que només els que hi viuen a la finca.
Com a professionals ens troben sempre amb aquest dilema i intentem que la decisió no hi faci anar malament la gestió i que no provoquin rancúnies entre propietaris. El nostre consell dependrà de cada cas i del seu historial, així com del compromís que es previnguin en l’exercici que s’inicia.
És a dir, un copropietari que no hi visqui a la finca pot ser un bon president si es passa de tant en tant i es fa costat a l’administrador tenint un contacte fluid.
Un altre cas és que estiguin previstes actuacions importants o hi surtin problemes d’alguna mena. Aquí és on és vital tindre una persona que hi trepitgi la finca en el dia a dia i sigui molt operativa per prendre les decisions oportunes amb el criteri que la junta li va encomanar.
D’una manera o un altre l’important serà l’actitud amb la qual el president agafi la responsabilitat envers el càrrec i el suport en tot moment de l’administrador professional.

Parlem ara de les funcions que pertoquen.

Convocar i presidir la junta
Representar judicialment i extrajudicialment.
Elevar a públic els acords, si escau.
Vetllar pel bon funcionament de la comunitat i pel compliment dels deures del secretari i administrador.

El més interessant d’aquestes funcions és el de «vetllar pel bon funcionament», amb aquesta definició tan senzilla s’engloba gairebé totes les tasques que es poden fer.
És a dir, tant podrà ser vigilar la neteja de l’escala com que ningú l’embruti, o ser el responsable de què es faci el correcte manteniment i reparacions de l’edifici, o que els veïns respectin les normes de convivència estiguin escrites o no, o fer seguiment de les tasques de l’administrador controlant també els temes de morositat parlant amb el veí en qüestió si fa el cas, i o que la documentació de la comunitat estigui completa i es compleixin totes les normatives d’aplicació, per no dir les que corresponguin a l’agencia tributaria
Davant de tantes tasques possibles no cal atabalar-se, el millor és deixar que les coses vagin funcionant i estar pendent del que es necessiti en algun moment escoltant el consell del seu administrador de confiança i les propostes que hi faci en aquesta línia de «vetllar pel bon funcionament».

Tot i això no hem de perdre de vista que la planificació, sobretot en el manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions deu ser la premissa que no hem de deixar mai.

La gran quantitat de disposicions jurídiques, tècniques i fiscals dictades per les diferents administracions públiques (municipal, autonòmica i estatal) que afecten el món immobiliari fa imprescindible encarregar la gestió de la comunitat a un equip de treball professional i amb capacitat de resposta.

 

QUE TAL FER-SE UN CHEC LIST??

A manera de consell diríem que reservar-se petites estones per anar revisant la finca seria una bona iniciativa, fins i tot a cada comunitat fer-se un petit Chec List personalitzat dels punts que s’han de revisar periòdicament.
Aquests punts podrien ser alguns dels següents;

Revisar neteja i parlar amb operaris per si necessiten res
Parlar amb els operaris del manteniment de l’ascensor quan acaben les revisions.
Revisar les bombetes foses
Revisar portes i panys
Revisar subjecció d’antenes de TV i cables.
Revisar l’estat de les cobertes de l’edifici i desguassos que no estiguin obturats.
Donar vist i plau o no, de feines de manteniment i reparacions.
Autoritzar a l’administrador el pagament de factures de treballs extraordinaris.
Revisar el quartet de bateria i comptadors d’aigua per si hi ha fugues.
Revisar els quartets de comptadors de llum, gas i telecomunicacions.