93 302 46 26 info@nonellmateu.cat

La funció de l’administrador de comunitats de veïns pot arribar a la gestió integral de l’edifici i de les relacions entre propietaris en tots els seus aspectes.
L’objectiu final és el de millorar i assegurar el gaudi de les seves llars i la convivència entre els veïns.

SERVEIS PROFESSIONALS BÀSICS DE L’ADMINISTRACIÓ articles 553-16, 17 i 18 de LPH 5/2015 (integrants de la quota d’honoraris):

Les funcions de l’administrador de finques es concreten en 4 àrees;
Econòmica
Cobrament dels rebuts establerts per la junta de propietaris

– Les de Provisió de Fons per les despeses habituals
– Les de Fons de Reserva per recollir tresoreria
– Les derrames extraordinàries per despeses puntuals
Control i pagament de despeses
– Subministres de companyies, manteniments contractats, assegurances.
– Obres, reparacions i despeses imprevistes.

Comptable
Confecció pressupost de despeses comunitàries i diferenciades per cada departament segons les diferents participacions en les despeses.
Seguiment i control del pressupost de despeses.
Confecció estat de comptes anual i personalitzat per cada departament seguint la referència del pressupost.
Manteniment de saldos comunitaris al dia.
Control de rebuts no abonats.

Administratiu
Manteniment, actualització i custòdia de bases de dades finques, propietaris i proveïdors
Guarda i protecció de documents comunitaris; divisió horitzontal i estatuts comunitaris, pòlisses d’assegurances, contractes de subministres, contractes de manteniment, i documentacions tècniques com ITEs, Certificat d’aptitud, actes d’inspecció d’indústria i projectes entre d’altres.
Confecció de convocatòries de Junta General.
Assistència, gestió i desenvolupament de les juntes generals ordinàries.
Redacció d’actes de juntes i incorporació als llibres oficials.
Comunicar per correspondència als propietaris els fets i les activitats importants de la comunitat, convocatòries, actes de junta, estat de comptes anuals, avisos de derrames i altres d’interès.
Emissió i gestió de cobrament, pels diversos mitjans, dels rebuts establerts al pressupost.
Reclamació amistosa de rebuts no abonats.
Tramitació de sinistres a la Companyia Asseguradora
-Seguiment de l’expedient
-Mediació davant l’Asseguradora o la Corredoria d’Assegurances.

Assessorament
Informació i consell del funcionament pràctic, econòmic i jurídic de la Comunitat.
Informació de la Llei de Propietat Horitzontal en tots els seus apartats i la jurisprudència que existeix al respecte.
Informació i posada al dia de noves normes que afecten les comunitats, als edificis i als seus propietaris en aspectes, econòmics, fiscals, jurídiques, laborals, de supressió de barreres arquitectòniques, de reglamentació tècnica de manteniment i reparació dels edificis.

Honoraris d’Administració propietat horitzontal
Finques urbanes 6 € per departament i mes*
Preu mínim anual per finques 800 euros
Aparcaments de vehicles (1.5 € per plaça i mes)*
Preu mínim per aparcament 700 euros
Suplerts: 7 € per departament i any amb mínim de 45 euros per finca i any.

*Aquestes tarifes són merament indicatives i aproximades, sent necessari visita a la finca per establir el pressupost personalitzat definitiu per cada cas.

Altres serveis de valor afegit que dóna l’administració (fora de tarifa)
Selecció, organització i base de dades de tots els proveïdors de serveis necessaris per a la comunitat.
Gestió i seguiment d’incidències amb els industrials per al diagnòstic i les reparacions.
Gestió de pressupostos i factures per incidències amb despeses no ordinàries.
Informació i consell de la millor manera de preveure el manteniment de la finca.
Informació i consell de com programar i organitzar les obres amb les màximes garanties.
Assessorament i planificació per gestionar la tresoreria necessària per obres.
Informació dels ajuts i subvencions que es poden gaudir.
Informació per la resolució de conflictes de convivència i les possibles accions a emprendre.
Assessorament per la redacció de Reglament d’Ordre Interior.
Informació i consell respecte a les pòlisses d’assegurances comunitàries i individuals.

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS tarifats

Reunió extra fora despatx 180 €
Reunió extra despatx 150 €
Legalització llibre d’actes NIF 300 €
Mecanització de Llibre d’actes 185 €
Alta Cadastre finca nova 360 €
Tramitació de l’informe de Protecció de Riscos Laborals 180 €
Tramitació i inscripció de la Llei de Protecció de Dades Personals 90 €
Tramitació relació electrònica amb l’Agencia Tributaria 80 €
Redacció Estatuts 300 €
Redacció de reglament d’ordre interior 150 €
Certificat corrent de pagament 60 €
Certificat de deutes pendents per demandes judicials 65 €
Redacció d’informes varis (no certificats) 40 €

Estudi, confecció i tramitació d’instància 150 €
Sol·licitud de subvencions i ajudes 390 €
Redacció contracte Obra 270 €
Tramitació Informe Registral, 45 €
Confecció i tramitació burofax reclamació 65 €
Assistència a Jutjats com a testimoni 150 €
Redacció i tramitació amb hisenda models fiscals;
Mod 111 58 €
Mod 190 83 €
Mod 184 (mes 8€ per propietari declarant) 60 €
Mod 347 105 €
Gestió de nómina i Seguretat Social per al personal contractat 49 €
Consulta Propietat Horitzontal 75 €
Llibre del edifici